Pakalpojumi

      Sertifikācijas institūcija akreditētajā/atzītajā jomā sniedz dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanas pakalpojumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 374 Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi par atbilstību savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kā arī Latvijas Republikas paziņotām nacionālajām tehniskajām prasībām saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
 1. LOC&PAS SITS - Komisijas Regula (ES) Nr. 1302/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu “Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs” (ar pēdējām izmaiņām);
 2. WAG SITS - Komisijas Regula (ES) Nr. 321/2013 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmu “Ritošais sastāvs – kravas vagoni” un par Komisijas Lēmuma 2006/861/EK atcelšanu (ar pēdējām izmaiņām);
 3. NOI SITS - Komisijas Regula (ES) Nr.1304/2014 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz apakšsistēmu “ritošais sastāvs – troksnis”, ar ko groza Lēmumu 2008/232/EK un atceļ Lēmumu 2011/229/ES (ar pēdējām izmaiņām);
 4. PRM SITS - Komisijas Regula (ES) Nr. 1300/2014 par savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz Savienības dzelzceļa sistēmas pieejamību personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (ar pēdējām izmaiņām);
 5. Latvijas Republikas paziņotās nacionālās tehniskās prasības (European UnionAgency for Railways RDD System);
 6. Ministru kabineta 17.06.2009. Noteikumu Nr.539 "Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi" 3.nodaļa „Lietotu cisternu atbilstības novērtēšanas procedūra”.
      Sertifikācijas procedūra balstās uz modulāro ieeju, kas aprakstīta 09.11.2010. Komisijas Lēmuma 2010/713/EK par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK.
      Atkarībā no atbilstības novērtēšanas moduļa, sertifikācijas procedūra var atšķirties katrā konkrētā gadījumā, bet vispārējā gadījumā tā sastāv no šādiem pamatposmiem:

 1. Pieteikuma iesniegšana sertifikācijas institūcijā dzelzceļa produkcijas sertifikācijai;
 2. Sertifikācijas pieteikuma izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par to, darbu tāmes sastādīšana un lēmuma nosūtīšana pieteicējam;
 3. Tehniskās dokumentācijas vērtēšana un rezultātu pārskate par to;
 4. Dzelzceļa produkcijas pārbaude/testēšana;
 5. Dzelzceļa produkcijas ražošanas kvalitātes vadības sistēmas (KVS) pārbaude, ja nepieciešams;
 6. Testēšanas rezultātu un KVS audita rezultātu pārskate;
 7.  Lēmuma pieņemšana par atbilstības novērtēšanas rezultātiem;
 8. Atbilstības sertifikāta izsniegšana pieteicējam un tā reģistrācija ERADIS (tikai NoBo sertifikātiem) vai atbilstības sertifikāta izsniegšanas atteikuma pamatojuma nosūtīšana;
 9. Periodiskās pārbaudes veikšana, ja tas ir paredzēts sertifikācijas modulī;
 10. Sūdzību un apelāciju izskatīšana, ja tādas ir.

       Atbilstības novērtēšanas moduļu saraksts, saskaņā ar kuriem sertifikācijas institūcija veic atbilstības novērtēšanu, ir norādīts tās akreditācijas sfērā.
       Lēmuma pieņemšana par sertifikācijas pieteikumu aizņem no vienas nedēļas līdz diviem mēnešiem atkarībā no produkcijas veida, bet kopējais atbilstības novērtēšanas termiņš varbūt no diviem mēnešiem līdz vienam gadam, atkarībā no dzelzceļa produkcijas veida, darbu iepriekšējas plānošanas, pieteicēja dokumentācijas gatavības, testēšanas laboratoriju noslodzes un citiem ārējiem faktoriem, kas nav atkarīgi no sertifikācijas institūcijas.
       Nepieciešamās tehniskās dokumentācijas saraksts dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanai ir norādīts katrā konkrētajā atbilstības novērtēšanas modulī, kas minēts Komisijas Lēmumā (ES) 2010/713/ES. Pēc vienošanās ar sertifikācijas institūciju minēto dokumentāciju var iesniegt tās gatavībā, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms atbilstības novērtēšanas beigām.
       Sertifikācijas darbi tiek veikti uz līguma pamata, kur tiek atrunātas pušu tiesības un pienākumi, darba izmaksas un noteikumi, norēķinu kārtība, pušu atbildība, konfidencialitātes prasības un citi noteikumi, kas saistīti ar līguma priekšmeta izpildes nosacījumiem. Parasti līgums tiek slēgts latviešu valodā, bet pēc vienošanās ar pieteicēju to iespējams noslēgt arī bilingvāli. Pēc pieteicēja lūguma papildus līgumam var noslēgt konfidencialitātes vienošanās ar detalizētām konfidencialitātes prasībām.
       Sertifikācijas pieteicējs var būt dzelzceļa produkcijas ražotāja vai pasūtītāja pārstāvis, produkcijas ražotājs vai pasūtītājs.
       Dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanas darbu izmaksu aprēķins tiek veikts sastādot tāmi, ņemot vērā darbinieku stundas tarifa likmi, darbietilpību un darbu izpildes steidzamību, apakšuzņēmēju darbu, komandējuma un transporta izdevumus, papildu normatīvo aktu iegādes nepieciešamību, akreditācijas uzturēšanas izdevumus un citus tiešus vai netiešus izdevumus, kas saistīti ar līguma priekšmeta izpildi. Atbilstības novērtēšanas darbu apmaksu pieteicējam jāveic neatkarīgi no tās rezultātiem.
       Dzelzceļa produkcijas ražošanas KVS pārbaude notiek pēc sertifikācijas institūcijas izstrādātas programmas, kas ietver visu dzelzceļa produkcijas ražošanas posmu novērtējumu. Ja pieteicējam ir sertifikācijas institūcijas sertificēta ražošanas KVS, sertifikācijas institūcija to ņem vērā un novērtē tikai dzelzceļa produkcijas ražošanu, atkārtoti nevērtējot tās KVS elementus.
       Sertifikācijas atskaites dokumentācija parasti tiek noformēta latviešu un angļu valodā, tomēr, pēc vienošanās ar pieteicēju tā var tikt tulkota arī citās valodās.
       Atbilstības sertifikātu veidnes ir izstrādātas saskaņā ar NB-Rail koordinācijas grupas lietošanas rekomendācijām RFU-STR-001 EK sertifikāti/KVS apstiprinājumi/SVA(-i).