Pakalpojumi

       Dzelzceļa produkcijas sertifikācija atbilstoši SITS prasībām /savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmā/ un Latvijas Republikas Nacionālajām prasībām reglamentētajā akreditācijas sfērā, ieskaitot novērtēšanas procedūras, noteikumus un procedūras sertifikātu izsniegšanai, apstiprināšanai, paplašināšanai vai samazināšanai, apturēšanai, anulēšanai vai sertifikācijas atteikums, tiek veikti, pamatojoties uz 11.05.2016. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā saskaņā ar atbilstības novērtēšanas moduļu procedūru pēc 09.11.2010. Komisijas Lēmuma 2010/713/EK par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK /tālāk – Lēmums 2010/713/ES/, ievērojot standarta EN ISO/IEC 17065 prasības.
       Atkarībā no atbilstības novērtēšanas moduļa sertifikācijas procedūra var atšķirties katrā konkrētā gadījumā, bet vispārējā gadījumā tā sastāv no šādiem atbilstības apstiprinājuma pamatposmiem:

  1. Pieteikuma iesniegšana sertifikācijas institūcijā /sertificēšanas institūcijas forma/ dzelzceļa produkcijas sertifikācijas veikšanai;
  2. Pieteikuma reģistrācija Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras savstarpējas izmantojamības un drošības datubāzē (ERADIS);
  3. Pieteikuma par sertifikāciju izvērtēšana, lēmuma pieņemšana, darbu tāmes sastādīšana un lēmuma nosūtīšana pieteicējam;
  4. Tehniskās dokumentācijas analīze un atskaites dokumentācijas sastādīšana par tās analīzes rezultātiem;
  5. Dzelzceļa produkcijas pārbaude/testēšana;
  6. Dzelzceļa produkcijas ražošanas KVS pārbaude, ja tas paredzēts sertifikācijas modulī;
  7. Testēšanas rezultātu ekspertīze, dzelzceļa produkcijas ražošanas KVS pārbaudes analīze (ja tāda tiek veikta), un citu pierādījumu materiālu pārbaude, kā arī lēmuma pieņemšana par atbilstības sertifikāta izsniegšanu vai atteikuma pamatojums atbilstības sertifikāta izsniegšanai;
  8. Atbilstības sertifikāta noformēšana, reģistrācija ERADIS un izsniegšana vai atbilstības sertifikāta izsniegšanas atteikuma nosūtīšana pieteicējam;
  9. Periodiskās kontroles veikšana, ja tas ir paredzēts sertifikācijas modulī;
  10. Sūdzību un apelāciju izskatīšana, ja tādas ir.

       Dzelzceļa produkcijas sertifikāciju saskaņā ar GOST 31235-2004 „Pasažieru vagoni pēc kapitāli-atjaunojošā remonta. Ekspluatācijas drošības prasības” nereglamentētajā sfērā, ieskaitot novērtēšanas procedūras, noteikumus un procedūras sertifikātu izsniegšanai, apstiprināšanai, paplašināšanai vai samazināšanai, apturēšanai, anulēšanai vai sertifikācijas atteikums, tiek veikta saskaņā ar sertifikācijas kārtību PMG 40-2001 „Starpvalstu standartizācijas noteikumi. Dzelzceļa transporta sertifikācijas sistēma. Dzelzceļa produkcijas sertifikācijas kārtība” /tālāk – PMG 40-2001/ saskaņā ar sertifikācijas shēmām, kas norādītas šīs kārtības A pielikumā, ievērojot standarta EN ISO/IEC 17065 prasības.
       Atbilstības novērtēšanas moduļu/shēmu saraksts, saskaņā ar kuriem sertificēšanas institūcija veic dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanu, ir norādīta sertifikācijas institūcijas akreditācijas sfērā.
       Lēmuma pieņemšana par dzelzceļa produktu sertifikācijas pieteikumu aizņem no vienas nedēļas līdz diviem mēnešiem atkarībā no dzelzceļa produkcijas tipa /sērijas, modeļa/, bet kopējais atbilstības novērtēšanas termiņš no diviem mēnešiem līdz vienam gadam, atkarībā no dzelzceļa produkcijas tipa /sērijas, modeļa/, darbu iepriekšējas plānošanas, pieteicēja tehniskās dokumentācijas gatavības, testēšanas laboratoriju pieejamības jaudas un citiem ārējiem faktoriem, kas nav atkarīgi no sertifikācijas institūcijas.
       Nepieciešamās tehniskās dokumentācijas saraksts dzelzceļa produktu sertifikācijas pieteikuma pielikumā ir norādīts katrā konkrētajā atbilstības novērtēšanas modulī, kas minēts Lēmumā 2010/713/ES vai PMG 40-2001 pielikumā B, ja sertifikācija tiek veikta saskaņā ar sertifikācijas shēmām, tomēr pēc vienošanās ar sertifikācijas institūciju, to var sniegt dzelzceļa produkcijas atbilstības novērtēšanas laikā, tās gatavībā, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sertifikāta izsniegšanas sertifikācijas institūcijai jāiesniedz pilns visu nepieciešamo dokumentāciju saraksts atbilstības sertifikāta izsniegšanai.
       Sertifikācijas darbi tiek veikti uz līguma pamata, kas nosaka pušu tiesības un pienākumus, darba izmaksas un noteikumus, norēķinu kārtību, pušu atbildību, konfidencialitātes prasības un citus noteikumus, kas saistīti ar līguma priekšmeta izpildes nosacījumiem. Līgumu var sastādīt angļu, latviešu vai krievu valodā. Pēc klienta pieprasījuma papildus līgumam var noslēgt konfidencialitātes līgumu ar detalizētām konfidencialitātes prasībām attiecībā uz pušu attiecībām dzelzceļa produkcijas sertifikācijas līguma priekšmeta izpildē.
       Sertifikācijas pieteicējs, veicot sertifikāciju pēc atbilstības novērtēšanas moduļiem, var būt dzelzceļa produkcijas ražotāja vai pasūtītāja pārstāvis /Eiropas Savienībā reģistrētas personas/, produkcijas ražotājs vai pasūtītājs, savukārt, veicot sertifikāciju pēc atbilstības novērtēšanas shēmām, pieteicējs var būt jebkurš.
       Dzelzceļa produkcijas sertifikācijas darbu izmaksu aprēķins tiek veikts sastādot tāmi, ņemot vērā konkrētā darbinieka normālo stundu vērtības uzskaiti, darbietilpību un darbu izpildes steidzamību, apakšuzņēmēju darbu, komandējuma un transporta izdevumu vērtību, papildu normatīvo aktu iegādes nepieciešamību, akreditācijas uzturēšanas izdevumu uzskaiti un citus tiešus vai netiešus izdevumus, kas saistīti ar līguma priekšmeta izpildi. Darba samaksu pieteicējs veic neatkarīgi no atbilstības apstiprinājuma rezultātiem.
       Dzelzceļa produkcijas ražošanas KVS pārbaude notiek pēc sertifikācijas institūcijas izstrādātas programmas, kas ietver visu dzelzceļa produkcijas ražošanas posmu novērtējumu un ar to saistīto dzelzceļa produkcijas ražošanas KVS. Ja pieteicējam ir sertifikācijas institūcijas akreditēta dzelzceļa produkcijas ražošanas KVS, sertifikācijas institūcija to ņem vērā un novērtē tikai dzelzceļa produkcijas ražošanu, nevērtējot tās KVS elementus.
       Sertifikācijas atskaites dokumentācija parasti tiek noformēta latviešu un, ja nepieciešams, krievu vai angļu valodā, tomēr, pēc vienošanās ar dzelzceļa produkcijas pasūtītāju, var tikt tulkota arī citās valodās.
       Atbilstības sertifikātu formas, veicot dzelzceļa produkcijas sertifikāciju saskaņā ar TSI prasībām un Nacionālajām tehniskajām prasībām, ir noteiktas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/250 (12.02.2019.) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu “EK” deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu “EK” verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011. Veicot dzelzceļa produkcijas sertifikāciju saskaņā ar PMG 40-2001 un Latvijas Republikas 17.06.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.539 “Bīstamo kravu pārvadāšanai pa dzelzceļu paredzēto cisternu un konteineru atbilstības novērtēšanas noteikumi”, atbilstības sertifikātu formas ir sertifikācijas institūcijas noteiktas ņemot vērā standarta EN ISO/IEC 17065 prasības.
       Kopā ar partneriem sertificēšanas institūcija veic dzelzceļa produkcijas sertifikācijas darbus pēc Muitas savienības Tehniskā reglamenta prasībām ТР TC 001/2011 “Par dzelzceļa ritošā sastāva drošību” /tālāk - ТР TC 001/2011/ prasībām. Visas novērtēšanas procedūras, sertifikācijas, apstiprināšanas, sertifikācijas jomas paplašināšanas vai samazināšanas, sertifikācijas atcelšanas vai atteikšanās procedūras atbilst ТР TC 001/2011 prasībām, ieskaitot izsniegtā atbilstības sertifikāta reģistrāciju Vienotajā atbilstības sertifikātu reģistrā un reģistrētās Muitas Savienības atbilstības deklarācijas.