Cita informācija

Sūdzības un apelācijas
       No pieteicēja saņemtām sūdzībām un apelācijām, kas attiecas uz veicamo sertifikācijas darbu priekšmetu, jābūt pienācīgi noformētām un pieteicēja veidlapā brīvā formā rakstveidā adresētām sertifikācijas institūcijas vadītājam, detalizēti aprakstot sūdzību vai apelācijas vai apelācijas pamatojumu. Sūdzības un apelācijas iesniedzamas sertifikācijas institūcijā ne vēlāk kā viena kalendāra mēneša laikā pēc darbu priekšmeta pabeigšanas. Sūdzības un apelācijas, kas neattiecas uz veicamo darbu priekšmetu, neizskata sertifikācijas institūcija. Sūdzības vai apelācijas iesniegšana neaptur pieņemto sertifikācijas institūcijas lēmumu darbības.
       Saņemot sūdzības vai apelācijas, sertifikācijas institūcijas vadītājs piecu darbdienu laikā rakstiski informē pieteicēju par tās saņemšanu, paziņo sūdzības vai apelācijas izskatīšanas orientējošos termiņus un informē par komisijas sastāvu, kura izskatīs iesniegto sūdzību vai apelāciju. Sūdzības vai apelācijas parasti izskata ne ilgāk kā divu kalendāra mēnešu laikā, bet atsevišķos gadījumos to izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz trim mēnešiem. Sūdzības vai apelācijas izskatīšanas rezultātus no pieteicēja puses var apstrīdēt septiņu kalendāra dienu laikā. Katra sūdzība vai apelācija reģistrējama sūdzību un apelācijas žurnālā.
       Sūdzības izskata sertifikācijas institūcijas iekšējā komisijā, bet apelācijas neietekmējamības komitejā.
       Izskatot sūdzību vai apelāciju, sertifikācijas institūcija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pieņemtu objektīvu un neietekmējamu lēmumu par sūdzības vai apelācijas priekšmetu, kā arī ir atbildīga par visas nepieciešamās informācijas apkopošanu un pārbaudīšanu, lai pieņemtu lēmumu par sūdzību vai pārsūdzību.
       Lai novērstu interešu konfliktu, sertifikācijas institūcija neiesaista personālu, ieskaitot vadības personālu, kurš sniedzis pasūtītājam konsultācijas vai nolīgts darbam, kā arī bijis iesaistīts sūdzības vai apelācijas priekšmetā divus gadus pēc iepriekš minēto faktoru beigām, lai analizētu vai pieņemtu lēmumu par konkrētā klienta sūdzību vai apelāciju.
       Pēc sūdzības vai apelācijas izskatīšanas, ja nepieciešams, jānosaka, jāveic un jādokumentē korektīvās darbības, kas var ietekmēt iepriekš pieņemtos sertifikācijas institūcijas lēmumus. Sūdzību un apelāciju izskatīšanas rezultātus, ja nepieciešams, pēc to rezultātiem pieņemtajām korektīvajām darbībām, pieteicējam rakstiski paziņo pa pastu ierakstītā vēstulē, kas nosūtīta uz sertifikācijas pieteikumā norādīto adresi.
       Ja pieteicēju neapmierina sūdzību un apelācijas izskatīšanas rezultāts, viņš ir tiesīgs vērsties tiesā pēc sertifikācijas institūcijas atrašanās vietas.

Pieteicēja tiesības un pienākumi
       Pieteicēja pamattiesības ir:

 1. Saņemt pilnīgu informāciju par produkcijas sertifikācijas moduli/shēmu, kā arī tās atbilstības apstiprināšanas procedūru kopumā, ieskaitot produkcijas atbilstības novērtēšanā izmantojamo normatīvo aktu prasību izskaidrošanu;
 2. Izmantot atbilstības sertifikātu, lai trešai pusei apliecinātu, ka produkcija atbilst noteiktiem standartiem vai citiem normatīviem aktiem, saskaņā ar norādēm atbilstības sertifikātā;
 3. Iesniegt sūdzības un apelācijas par sertifikācijas institūcijas darbību tikai attiecībā par veicamo darbu priekšmetu;
 4. Atsaukties uz produkcijas sertifikāciju masu informācijas līdzekļos un reklāmas materiālos (dokumenti, brošūras, reklāmas prospekti u.c.).

       Pieteicēja pamatpienākumi ir:

 1. Pieņemt un apmaksāt produkcijas sertifikācijas darbus, kas izriet no līguma priekšmeta;
 2. Rakstiski apstiprināt, ka sertifikācijas pieteikums nav iesniegts nevienā citā produktu sertifikācijas institūcijā;
 3. Informēt sertifikācijas institūciju par visām izmaiņām produkcijas un (vai) ražošanas un (vai) kvalitātes vadības sistēmā (ja ir), kas ietekmē produkta atbilstību, pirms to ieviešanas;
 4. Neizmantot sava produkta sertifikāciju tādā veidā, kas var kaitēt sertifikācijas institūcijas reputācijai, kā arī neveikt nekādus iesniegumus attiecībā uz savas produkcijas sertifikāciju, ko sertifikācijas institūcija var uzskatīt par maldinošu vai prettiesisku;
 5. Ja sertifikācija tiek apturēta, atcelta vai izbeigta, jāpārtrauc atsaukties uz to reklāmas materiālos, kuros ir kādas atsauces uz sertifikāciju, un veikt pasākumus, kas nepieciešami sertifikācijas modulim/shēmai (piemēram, sertifikācijas dokumentu atgriešana), un jebkurus citus nepieciešamos pasākumus;
 6. Izsniegt tikai pilnībā reproducētas dokumentu kopijas vai kā norādīts sertifikācijas modulī/shēmā;
 7. Apkopot, izskatīt un veikt ierakstus par zināmām sūdzībām par sertificēto produkciju, rakstveidā informēt sertifikācijas institūciju un veikt attiecīgus pasākumus par sūdzībām un jebkādiem trūkumiem, kas atrasti produkcijā, kas ietekmē sertifikācijas prasību ievērošanu, kā arī dokumentēt veiktās darbības;
 8. Pastāvīgi (arī pēc līgumā paredzēto darbu beigām) pildīt sertifikācijas prasības un ievērot sertifikāta darbības nosacījumus, ieskaitot attiecīgo grozījumu īstenošanu, ko paziņojusi sertificēšanas institūcija;
 9. Ievērot sertifikācijas institūcijas vai sertifikācijas moduļa/shēmas noteiktās prasības, atsaucoties uz savas produkcijas sertifikāciju šādos informācijas līdzekļos kā dokumenti, brošūras vai reklāmas prospekti;
 10. Izmantot un izsniegt atbilstības sertifikātus, to kopijas tikai no pieteicēja puses;
 11. Veikt izsniegto atbilstības sertifikātu kopiju dokumentālu uzskaiti.